Více než 1 milion spokojených zákazníků
Prémiové hotely s ověřenou kvalitou
Cestování s kompenzací CO2
Travelcircus
Travelcircus

Podmínky užití a všeobecné obchodní podmínky

společnosti Travelcircus GmbH

– Poslední úprava: V červnu 2021 –

Obsah:

Oddíl A Podmínky užití webových stránek a služeb společnosti Travelcircus Oddíl B Všeobecné obchodní podmínky společnosti Travelcircus pro cestovní služby

Oddíl A: Podmínky užití webových stránek a služeb společnosti Travelcircus

I. Platnost a změny podmínek užití; definice

(1) Tyto podmínky užití tvoří základ obchodních vztahů mezi společností Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlín (dále jen "Travelcircus") a uživatelem webových stránek provozovaných společností Travelcircus a/nebo funkcí, aplikací, modulů, programů, softwaru atd. s nimi spojených (dále společně jen "služby"), bez ohledu na to, jaké zařízení (např. PC, smartphone, tablet) uživatel používá k jejich návštěvě nebo užití.

(2) Tyto Podmínky užití platí výhradně. Odchylné podmínky ze strany uživatele, zejména podmínky ze strany uživatele, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami užití, se stávají součástí smlouvy se společností Travelcircus pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém společnost Travelcircus výslovně písemně souhlasí se zahrnutím odchylných podmínek. Zejména se odchylné podmínky uživatele nestávají součástí smlouvy se společností Travelcircus, pokud na ně uživatel pouze odkáže a předá je společnosti Travelcircus, nebo pokud společnost Travelcircus výslovně nevznese námitku proti platnosti odchylných podmínek uživatele, nebo pokud společnost Travelcircus provede objednávku či službu nebo aktivuje funkci bez výhrady.

(3) Společnost Travelcircus si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky užití s účinností do budoucna. Společnost Travelcircus provede takové změny pouze ze závažných důvodů, např. pokud dojde k novému technickému vývoji, změnám judikatury nebo právních předpisů nebo z jiných ekvivalentních důvodů. Společnost Travelcircus oznámí změny uživateli bez zbytečného odkladu; společnost Travelcircus upozorní uživatele na lhůty a právní důsledky, které jsou s tím v jednotlivých případech spojeny, jakož i na možnost námitek. Pokud uživatel nevznese námitky proti změnám ve lhůtě uvedené v oznámení nebo upozornění, považují se změny za uživatelem přijaté tím, že uživatel nadále používá webové stránky nebo služby společnosti Travelcircus. Tím nejsou dotčena právní ustanovení upravující jednostranné změny cen a/nebo smluvních podmínek.

(4) Tyto podmínky používání, jakož i další podmínky společnosti Travelcircus, jsou založeny na následujících definicích:

 • V následujícím textu se spotřebiteli rozumí všechny fyzické osoby, které činí právní úkony za účelem, který nesouvisí převážně s jejich obchodní, podnikatelskou nebo profesní činností.
 • Naproti tomu obchodníky se rozumí fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání právních úkonů jednají v rámci své obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti.
 • Webovými stránkami se rozumí webové stránky společnosti Travelcircus (např. www.travelcircus.de), bez ohledu na to, jaká doména nejvyšší úrovně nebo kód země se k nim používá.
 • Uživatelem se rozumí osoba, která navštíví webové stránky.
 • Zákazníkem se rozumí osoba, která iniciuje nebo uzavře smlouvu se společností Travelcircus.
 • Smluvními stranami se rozumí společnost Travelcircus a zákazník/uživatel.
 • Poskytovateli služeb se rozumí podniky nabízející jednotlivé cestovní služby nebo balíčky služeb pro turisty, např. hotely a další poskytovatelé ubytování, pořadatelé, letecké společnosti, půjčovny aut nebo jiní dopravci, pojišťovny poskytující cestovní pojištění.
 • Zrušením se rozumí prohlášení o odstoupení od smlouvy před dohodnutým nebo plánovaným příjezdem.

II. Návrh služeb; skupina zákazníků; komunikace; znění smlouvy

(1) Společnost Travelcircus na svých webových stránkách/ve svých službách zpřístupňuje uživateli funkce, zejména pro navázání kontaktu a automatické uzavření smlouvy. Společnost Travelcircus si vyhrazuje právo kdykoli rozšířit, zlepšit nebo jinak změnit funkce nebo vzhled nabízených webových stránek/služeb, zejména pokud to slouží technickému pokroku a/nebo je to vhodné k zabránění praktikám relevantním z hlediska trestního práva nebo zneužití webových stránek/služeb.

(2) Komunikace na webových stránkách/prostřednictvím služeb probíhá elektronicky. Společnost Travelcircus si vyhrazuje právo komunikovat s uživatelem elektronicky různými způsoby, např. e-mailem, textovými zprávami, prostřednictvím API (rozhraní pro programování aplikací), push notifikacemi v aplikaci, jakož i elektronickými zprávami uloženými v účtu na webové stránce; to platí, dokud a pokud uživatel výslovně nevznese námitku proti zvoleným elektronickým způsobům komunikace. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré souhlasy, oznámení, publikace a jiná sdělení, která obdrží elektronicky od společnosti Travelcircus, nevyžadují zákonem stanovenou písemnou formu, ledaže závazné právní předpisy vyžadují v jednotlivých případech jinou formu komunikace. Uživatel zajistí, aby bylo zaručeno přijímání elektronických zpráv od společnosti Travelcircus, a zejména aby mu v tom nebránily filtry nevyžádané pošty.

(3) Společnost Travelcircus přijímá jako smluvní partnery pouze uživatele nebo zákazníky s neomezenou způsobilostí ke smlouvám. Služby prezentované na webových stránkách/prostřednictvím vlastních služeb společnosti Travelcircus vycházejí z tohoto předpokladu. Pokud má zákazník v úmyslu provést rezervaci nezletilé osoby bez doprovodu prostřednictvím webových stránek nebo služeb, musí před provedením rezervace kontaktovat servisní tým společnosti Travelcircus.

(4) Jazykem smlouvy se společností Travelcircus je němčina.

III. Používání webových stránek/služeb; důsledky porušení předpisů

(1) Výhradní práva k užívání webových stránek/služeb a chráněného obsahu, který je jejich prostřednictvím přístupný (např. loga, fotografie, obrázky, schémata, popisy), vlastní společnost Travelcircus nebo její partneři (dále společně jen "vlastníci práv"). Uživateli je výslovně zakázáno kopírovat webové stránky - ať už zcela nebo částečně v důsledku kopírování fotografií, obrázků, popisů, schémat nebo designu.

(2) Odchylně od odstavce 1 je uživatel oprávněn stahovat, zobrazovat a tisknout jednotlivé stránky a/nebo části webových stránek výhradně pro osobní účely (např. dokumentace údajů o rezervaci). Při použití obsahu webových stránek/služeb je uživatel povinen uvést zdroj prostřednictvím snadno srozumitelného, čitelného a trvale připojeného upozornění.

(3) Uživatel není zejména oprávněn (s výhradou výjimky uvedené v předchozím odstavci 2) upravovat, kopírovat, převádět, přenechávat, prodávat, distribuovat, využívat, zobrazovat, zveřejňovat, veřejně prezentovat, reprodukovat a/nebo licencovat obsah, informace, software, produkty nebo služby, které lze získat nebo zobrazit prostřednictvím webových stránek/služeb, bez výslovného souhlasu příslušného vlastníka práv.

(4) Pokud existují konkrétní náznaky, že uživatel zaviněně porušuje právní předpisy, práva třetích osob, jako jsou zejména práva k názvu, autorská práva a práva k ochranným známkám, nebo tyto Podmínky používání, nebo pokud existuje jiný oprávněný zájem společnosti Travelcircus, je společnost Travelcircus s ohledem na oprávněné zájmy dotčeného uživatele oprávněna podniknout jedno nebo více z následujících opatření:

 • vydat uživateli varování;
 • vymazat příspěvky/obsah uživatele;
 • omezit uživateli používání webových stránek/služeb;
 • vyloučit uživatele - dočasně nebo trvale - z používání webových stránek/služeb (zablokování). Výše uvedená opatření nemají vliv na již uzavřené smlouvy s poskytovatelem služeb

IV. Odpovědnost

(1) Nároky na náhradu škody vůči společnosti Travelcircus vyplývající z uživatelské smlouvy jsou vyloučeny.

(2) To se netýká nároků uživatele na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo v důsledku nedbalostního porušení podstatných smluvních povinností, jakož i odpovědnosti za jiné škody na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany společnosti Travelcircus nebo stran, které společnost Travelcircus využívá k plnění svých povinností. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se uživatel může pravidelně spoléhat. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá společnost Travelcircus pouze za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy, pokud byla uvedená škoda způsobena běžnou nedbalostí, pokud se nároky uživatele na náhradu škody nezakládají na újmě na životě nebo zdraví.

(3) Odpovědnost společnosti Travelcircus podle německého zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ze záruky, z důvodu podvodného úmyslu a dalších závazných předpisů o odpovědnosti není výše uvedenými vyloučeními a omezeními odpovědnosti dotčena. Výše uvedená omezení a vyloučení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu i ve prospěch právních zástupců společnosti Travelcircus, jejích zaměstnanců a dalších osob, které využívá k plnění svých závazků.

V. Rozhodné právo, jurisdikce soudu, formální specifikace

(1) Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o koupi zboží. Je-li uživatelem nebo zákazníkem spotřebitel, použije se věta 1 pouze v rozsahu, v jakém volba německého práva nenarušuje ochranu poskytovanou kogentními normami podle práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

(2) Pokud jsou smluvní strany podle německého práva obecnými obchodníky (Vollkaufleute) nebo v případě, že uživatel nebo zákazník nemá v Německu obecnou soudní příslušnost, nebo v případě, že zákazník, proti němuž je žaloba podána, po uzavření smlouvy přesune své bydliště nebo obvyklé bydliště mimo oblast působnosti tohoto práva nebo jeho bydliště nebo obvyklé bydliště není známo, sjednává se výlučná soudní příslušnost v Berlíně. Tím nejsou dotčeny kogentní zákonné předpisy upravující výlučnou příslušnost.

(3) Změny nebo doplňky vyžadují písemnou nebo textovou formu. Písemná forma se vyžaduje pro změnu, zrušení nebo doplnění tohoto ustanovení.

VI. Informace o řešení spotřebitelských sporů

(1) Společnost Travelcircus se bude snažit urovnat veškeré názorové rozdíly vyplývající ze smluvních vztahů se spotřebiteli smírnou cestou. Pokud si přesto uživatel nebo host přeje podat stížnost, může se obrátit na německou organizaci pro řešení sporů Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e. V. prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected]. Po dobu trvání tohoto řízení je vyloučeno promlčení jakýchkoli nároků. Pokud se tímto způsobem nepodaří dosáhnout dohody, může být zahájeno soudní řízení - bez předchozího pokusu o smír u státem uznaného orgánu.

(2) Pokud by se po vydání těchto Podmínek užití stala účast v řízení o řešení spotřebitelských sporů pro maloobchodní prodejce organizátorů povinnou, společnost Travelcircus o tom bude zákazníka vhodnou formou informovat.

(3) U všech smluv uzavřených se zákazníkem prostřednictvím elektronického obchodu odkazuje společnost Travelcircus na platformu Evropské unie pro online řešení sporů (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Oddíl B: Doplňující podmínky pro zajištění cesty

Tyto doplňkové podmínky jsou základem smlouvy o správě cizí věci (Geschäftsbesorgungsvertrag), kterou zákazník uzavírá se společností Travelcircus jako prodejcem; vysvětlují a doplňují obecná zákonná ustanovení o zájezdech z německého občanského zákoníku (BGB) a úvodního zákona k BGB (EGBGB). Platí nezávisle na jakýchkoli jiných smluvních nebo tarifních podmínkách, které mohou tvořit základ vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Společnost Travelcircus nemá žádný vliv na všeobecné obchodní podmínky a tarifní podmínky poskytovatelů služeb; ty jsou zákazníkovi ukázány při uzavření smlouvy a je pouze na zákazníkovi, aby je vzal na vědomí a případně si je zajistil.

I. Maloobchodník; poskytovatel služeb

(1) Maloobchodní prodejce je

Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlín ("Travelcircus") Telefon: +49(0)30 577 000 900 E-mail: [email protected]

(2) Uživatel najde na webových stránkách/ve službách název/firmu, adresu a kontaktní údaje poskytovatele služeb nebo pořadatele v příslušné nabídce.

II. Předmět smlouvy; informace o procesu rezervace a uložení textu smlouvy

(1) Společnost Travelcircus nabízí zákazníkovi možnost rezervace jednotlivých cestovních služeb nebo balíčků služeb pro turisty, které nabízejí poskytovatelé služeb (např. hotely a další poskytovatelé ubytování, organizátoři, letecké společnosti, půjčovny automobilů nebo jiní dopravci, společnosti poskytující cestovní pojištění). Společnost Travelcircus na webových stránkách/ve službách uvádí příslušné poskytovatele služeb s uvedením jejich názvu/firmy a adresy, čímž zákazníka informuje o jeho smluvním partnerovi v jednotlivých případech.

(2) Služby prezentované na webových stránkách společnosti Travelcircus/prostřednictvím jejích vlastních služeb nepředstavují závazné smluvní nabídky společnosti Travelcircus v právním smyslu, ale jsou spíše výzvou uživatelům webových stránek k podání nabídky. V tomto ohledu společnost Travelcircus nenabízí služby svým jménem, ale jménem a na účet příslušného poskytovatele služeb. Po zadání požadovaných údajů - např. jména, adresy a e-mailové adresy - zákazník učiní závaznou nabídku smlouvy vybranému poskytovateli služeb na základě podmínek uvedených na webových stránkách, a to odesláním online rezervačního formuláře; učiní tak kliknutím na tlačítko, které označuje závaznost jeho prohlášení; tím zákazník současně dává společnosti Travelcircus pokyn k poskytnutí vybrané služby. Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb je uzavřena po obdržení potvrzení rezervace, které je obvykle zasláno e-mailem nebo poštou, ale nevyžaduje žádnou zvláštní formu, což znamená, že právně závazná jsou i ústní a telefonická potvrzení. Zaslání faktury společností Travelcircus nebo poskytovatelem služeb je rovnocenné potvrzení rezervace.

(3) Zákazník může použít obvyklé funkce počítače a prohlížeče, např. příkaz zpět v prohlížeči, aby opravil své údaje, smazal nebo resetoval celý online objednávkový formulář.

(4) Text smlouvy a rezervační údaje budou společností Travelcircus uloženy po omezenou dobu za účelem zpracování smlouvy pro správu záležitostí jiného. Po provedení rezervace je již nelze obnovit prostřednictvím internetu. Při zpracování smlouvy předá společnost Travelcircus potřebné smluvní údaje poskytovateli služeb, kterého si zákazník zvolil. Zákazníkovi doporučujeme, aby si pořídil vlastní trvalé kopie údajů o objednávce a textu smlouvy. Po dokončení zpracování smlouvy bude text smlouvy a údaje o objednávce vymazán nebo zablokován pro další použití, pokud tomu společnosti Travelcircus nebrání povinné uchovávání údajů podle daňových nebo obchodních zákonů. Další informace o tom, jak je nakládáno s údaji zákazníků, jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Travelcircus na adrese https://www.travelcircus.de/datenschutzerklaerung.

(5) Informace o jednotlivých službách nebo balíčcích služeb uvedené na webových stránkách jsou založeny na informacích od příslušných poskytovatelů služeb; nepředstavují informace poskytované společností Travelcircus o kvalitě těchto služeb a balíčků služeb. Při absenci nutné možnosti ovlivnění poskytovatelů služeb společnost Travelcircus nezavazuje k určitému úspěchu při zprostředkování služeb, pokud takový úspěch nebyl s klientem dohodnut alespoň v textové podobě. Údaje o poloze, mapy nebo obrázky uvedené na webových stránkách společnosti Travelcircus slouží pouze jako nezávazné vodítko pro místní polohu nabídky. Pro uzavření smlouvy jsou rozhodující pouze údaje obsažené v posledním kroku rezervačního procesu a v příslušném potvrzení rezervace nebo cesty.

(6) Uvedený poskytovatel služeb je výhradně odpovědný za to, že sjednané služby budou splněny podle požadavků zákazníka. Společnost Travelcircus nemá žádný vliv na to, zda vybraný poskytovatel služeb přijme nabídku zákazníka na uzavření smlouvy. Na základě smlouvy o obstarání záležitosti jiného je společnost Travelcircus pouze povinna zajistit uzavření hlavní smlouvy na služby poskytovatele služeb uvedeného na internetových stránkách s péčí řádného hospodáře. Společnost Travelcircus je povinna určit nejlevnější nabídku pouze v případě, že existuje výslovná dohoda se zákazníkem, která musí být pro svou účinnost učiněna alespoň v textové podobě.

III. Povinnosti uživatele/zákazníka

(1) Uživatel je povinen pečlivě vyplnit potřebná pole v online rezervačním formuláři na webových stránkách (např. osobní údaje, kontaktní údaje, platební údaje), zkontrolovat je před odesláním a v případě potřeby je opravit. Nesprávné zadání údajů může vést k potížím při sjednávání cesty, výrazně zhoršit poskytování služeb a způsobit dodatečné náklady.

(2) Zákazník je dále povinen zajistit, aby.

 • společnost Travelcircus měla k dispozici přesné a úplné kontaktní údaje na jeho osobu (zejména aktuální, platnou e-mailovou adresu a v případě rezervace letu: telefonní číslo);
 • byl schopen přijímat informace (např. formulář) a další dokumenty od společnosti Travelcircus a zejména, že takovému přijímání nebrání spamové filtry e-mailových schránek;
 • ihned po obdržení pečlivě zkontroloval všechny údaje na potvrzení rezervace, fakturách a dalších cestovních dokladech a bez zbytečného odkladu upozornil odesílatele na případné odchylky, nepřesnosti, neúplnosti a jiné nesrovnalosti;
 • pravidelně kontroloval e-mailovou schránku náležející k e-mailové adrese poskytnuté pro oznámení od společnosti Travelcircus nebo vybraného poskytovatele služeb, aby si zajistil přístup k informacím o rezervaci nebo k oznámením o případných změnách. Tato povinnost platí i v případě, že zákazník má na webových stránkách společnosti Travelcircus viditelný profil nebo uživatelský účet.

(3) Pokud zákazník neobdrží potvrzení do jedné hodiny po odeslání online rezervačního formuláře, je povinen zkontrolovat svou e-mailovou schránku, včetně složky se spamem, a kontaktovat zákaznický servis společnosti Travelcircus.

(4) V závislosti na službě, destinaci nebo dopravním prostředku, které si zákazník vybral, je možné, že podmínky poskytovatelů služeb nebo jakékoli další informace, které mohou poskytnout, nebudou uvedeny v angličtině. Pokud zákazník není schopen porozumět cizojazyčným obchodním podmínkám nebo jiným informacím, je povinen si před provedením rezervace zajistit podporu osoby nebo subjektu, který příslušný jazyk ovládá.

(5) Společnost Travelcircus upozorňuje zákazníka, že obchodní podmínky a další informace poskytované poskytovateli služeb mohou zákazníkovi stanovit další povinnosti, např. v případě letecké dopravy dodržení doby odbavení a - v případě zvláštních a charterových letů - povinnost nechat si od letecké společnosti potvrdit odlet, návrat a pokračování letu ve lhůtě stanovené leteckou společností. Zákazník musí ve vlastním zájmu tyto další povinnosti vzít na vědomí a zohlednit je. Nesplnění těchto povinností může mít za následek ztrátu práva na přepravu bez nároku na (částečnou) úhradu ceny cesty.

(6) V souladu s předpisy o letecké dopravě upozorňujeme zákazníka, že ztrátu, poškození nebo zpoždění zavazadla v souvislosti s leteckou dopravou je třeba neprodleně nahlásit na místě příslušné letecké společnosti prostřednictvím protokolu o škodě (dále jen "PIR"). Pokud PIR/hlášení o škodě nebylo vyplněno, mohou letecké společnosti a pořadatelé na základě mezinárodních dohod odmítnout vrácení peněz. V případě poškození zavazadla musí být hlášení o škodě předloženo do sedmi dnů od doručení a v případě zpoždění do 21 dnů. Ztráta, poškození nebo nesprávné nasměrování zavazadla musí být rovněž neprodleně nahlášeny pořadateli, jeho zástupci nebo kontaktnímu místu, případně prodejci. To však nezbavuje cestujícího povinnosti podat letecké společnosti hlášení PIR/poškození ve výše uvedených lhůtách.

IV. Zákaz odstoupení od smlouvy o zprostředkování

U zprostředkovatelských smluv o přepravě osob (např. letů, vlaků, autobusů atd.) a ubytovacích služeb (např. hotelů, penzionů atd.) je zásadně vyloučeno zákonné právo na odstoupení od smlouvy - § 312 odst. 2 č. 5; § 312g odst. 2 věta 1 č. 9 BGB - pokud se příslušný poskytovatel služeb se zákazníkem nedohodne jinak.

V. Ceny; platební podmínky

(1) Všechny ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty a všechny ostatní složky ceny.

(2) Není-li v jednotlivých případech výslovně dohodnuto jinak, jsou faktury splatné okamžitě a bez odpočtu po jejich obdržení. Platební podmínky ostatních poplatků, které je zákazník povinen uhradit přímo příslušným poskytovatelům služeb v souvislosti se zprostředkováním cestovních služeb, lze nalézt ve vlastních obchodních podmínkách těchto poskytovatelů služeb nebo v jiných jimi poskytnutých platebních pokynech.

(3) Společnost Travelcircus je poskytovatelem služeb zmocněn k přijímání plateb od zákazníka. Zákazník může najít platební podmínky - včetně částky nebo procenta z ceny, které má zaplatit jako zálohu, jakož i rozpisu pro úhradu zůstatku nebo pro složení finanční jistoty - v nabídce na webových stránkách/ve službě. Zákazník může provést platbu jedním ze způsobů platby uvedených v procesu rezervace na webových stránkách/ve službě.

VI. Změny v rezervacích a jejich zrušení

(1) Podrobnosti o změně rezervace, zrušení a odstoupení od smlouvy - zejména lhůty a formy, v nichž může zákazník uplatnit příslušná práva - jsou uvedeny na stránkách nápovědy na webových stránkách, jakož i v průběhu procesu rezervace na webových stránkách a v příslušných rezervačních dokumentech.

(2) Při sjednání smlouvy o souborných službách pro cesty má zákazník možnost odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu, a to pod podmínkou zaplacení odpovídající náhrady nebo případně paušální náhrady požadované pořadatelem. Zákazník má právo prokázat, že mu žádná škoda nevznikla nebo že škoda byla nižší, než je uvedeno v paušální náhradě.

VII. Reklamace; oznámení vad a jiná prohlášení zákazníka

(1) Stížnosti týkající se služeb poskytovaných společností Travelcircus na základě smlouvy o správě cizích záležitostí/zprostředkovatelské smlouvy musí být společnosti Travelcircus oznámeny bez zbytečného odkladu. V přiměřené míře musí být společnosti Travelcircus poskytnuta možnost poskytnout nápravu. Pokud zákazník zavinil, že takovou reklamaci nepodal, přestože by bylo přiměřené, aby společnost Travelcircus úlevu poskytla, jsou nároky zákazníka vyplývající ze smlouvy o správě cizích záležitostí/zprostředkovatelské smlouvy neplatné.

(2) Má se za to, že společnost Travelcircus je jako prodejce oprávněn přijímat oznámení o vadách a jiná prohlášení zákazníka týkající se poskytování cestovních služeb. Jako prodejce je společnost Travelcircus povinen o těchto oznámeních a prohlášeních zákazníka bez zbytečného odkladu informovat pořadatele. Pokud chce zákazník uplatnit práva podle § 651m, n BGB (německý občanský zákoník), je povinen pořadateli bez zbytečného odkladu oznámit vady zájezdu. Bez zbytečného odkladu se rozumí uplatnění reklamace bez zaviněného prodlení. Společnost Travelcircus doporučuje, aby zákazník vady zdokumentoval a oznámení o vadách zaslal - alespoň dodatečně - také na trvalém nosiči (např. dopis, příloha PDF v e-mailu).

VIII. Odpovědnost; chyby při rezervaci

Odpovědnost se řídí právními předpisy.

Pokud je odpovědnost společnosti Travelcircus vyloučena nebo omezena, platí to i pro odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců a dalších osob, které využívá k plnění svých závazků.

IX. Promlčecí lhůta

(1) Odchylně od právní normy obsažené v § 195 BGB se nároky vůči společnosti Travelcircus z titulu zprostředkovatelské smlouvy promlčují v jednoroční promlčecí lhůtě, ledaže by škoda spočívala v újmě na životě nebo zdraví, nebo by tato škoda spočívala v hrubém porušení povinností ze strany společnosti Travelcircus nebo v úmyslném či hrubém porušení povinností ze strany některého ze zákonných zástupců společnosti Travelcircus nebo některé ze stran, které společnost Travelcircus využívá k plnění svých závazků.

(2) Promlčecí lhůta začíná běžet na konci roku, ve kterém nárok vznikl a uživatel/zákazník se dozvěděl o okolnostech, které vedly ke vzniku nároku, a o osobě povinného, nebo se o těchto informacích měl dozvědět, aniž by došlo k hrubé nedbalosti.

X. Pojištění storna cesty

V zájmu ochrany plánování cesty zákazníka před nepředvídanými riziky společnost Travelcircus výslovně doporučuje, aby zákazník uzavřel pojištění storna cesty a případně pojištění na pokrytí nákladů na repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo úmrtí a/nebo jiné vhodné pojištění (např. pojištění zavazadel). Pojištění storna cesty není zahrnuto ve službách a cenách nabízených společností Travelcircus.

XI. Informace o pasových, vízových a zdravotních předpisech

(1) Informace o obecných pasových a vízových požadavcích v cílové zemi, včetně přibližných lhůt pro získání víz, jakož i o zdravotních formalitách naleznete v příslušné nabídce na webových stránkách/ve službě. V této souvislosti se předpokládá, že se u osoby zákazníka nebo spolucestujícího nevyskytují žádné neobvyklé rysy (např. dvojí státní příslušnost, osoba bez státní příslušnosti) - pokud tomu tak není, společnost Travelcircus žádá zákazníka, aby jej o tom informoval před rezervací cesty.

(2) Další informace může uživatel nebo zákazník nalézt na internetových stránkách úřadu nebo správy příslušné pro zemi jeho bydliště. Uživatelé nebo zákazníci, kteří nejsou občany Evropské unie (EU), mohou najít další informace o pasových a vízových požadavcích na volně přístupných informačních stránkách EU na adrese https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_en.htm, které poskytují další informace o vstupu podle zemí EU a kontaktní informace na národní správní orgány zemí EU.

(3) Zákazník je odpovědný za obstarání a nošení cestovních dokladů požadovaných úřady, za případné nezbytné očkování a za dodržování celních a devizových předpisů a dodržování zákazů vývozu určitého zboží nebo předmětů. Veškeré nevýhody vyplývající z nedodržení těchto předpisů, např. úhrada stornopoplatků, nese zákazník. To neplatí, pokud prodejce zákazníka neinformoval nebo mu poskytl nedostatečné či nesprávné informace.